Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for ENTOTI

1. Generelt
Disse handelsbetingelser er ENTOTI’s aktuelle betingelser. ENTOTI forbeholder sig retten til at
ændre handelsbetingelserne. For kunden gælder de handelsbetingelser, som var gældende i det
øjeblik, en opgave mellem kunden og ENTOTI blev indgået.
Disse handelsbetingelser gælder for alle leverancer af tjenester og produkter fra ENTOTI til
erhvervskunder. Tjenesterne omfatter, men er ikke begrænset til, webdesign, fotografering, grafisk
arbejde og support.

2. Betalingsbetingelser
Alle leverancer udføres til den gældende timetakst eller på baggrund af et konkret tilbud udarbejdet
individuelt mellem kunden og ENTOTI.
Alt arbejde udført ved timeafregning bliver timeregistreret, hvor kunden betaler for den tid, der
anvendes til opgaven.
Fakturering sker månedligt eller efter aftale med kunden. Ved fakturering af tidsforbrug, rundes der
op til nærmeste halve time.
Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages
forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige
tilbud og øvrigt salgsmateriale.
For enhver opkrævning gælder det, at betaling er 8 dage netto. Dersom betalingsfristen
overskrides, tillægges et rykkergebyr på kr. 100 pr. påmindelse samt morarenter ifølge renteloven.

3. Ansvarsfraskrivelse
ENTOTI kan ikke gøres ansvarlig for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget
fra kunden, herunder tekster og billeder.
ENTOTI kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab eller skader, herunder tab af data eller
ethvert direkte eller indirekte økonomisk tab.
ENTOTI kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af
driftsforstyrrelser, hacking, systemnedbrud, manglende adgang til tjenester eller information på
internettet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre
forhold hos ENTOTI eller eksterne leverandører.

4. Ejendomsret
ENTOTI forbeholder sig ejendomsretten til de leverede ydelser indtil hele købssummen samt
eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

Ønsker kunden at ophæve samarbejdet efter tidspunktet for accept af ordrebekræftelsen og før
endelig aflevering, skal dette ske skriftligt til ENTOTI. Kunden vil herefter blive afregnet for det
tidsforbrug og eventuelle andre omkostninger, der har været afholdt i sagen.
Ved ophør af samarbejdet, opbevarer ENTOTI kundens materiale i en periode på tre måneder,
hvorefter det slettes.
Et samarbejde betragtes desuden som ophørt, såfremt der ikke har været samhandel i en
sammenhængende periode på tre år.

5. Force Majeure
ENTOTI er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket udførelse af sine forpligtelser under disse
handelsbetingelser, hvis sådanne mangler eller forsinkelser skyldes omstændigheder uden for
ENTOTIs rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, terrorisme,
strejker, lockouts, epidemier, pandemier, regeringsaktioner, brand, kommunikationsforstyrrelser,
systemnedbrud eller andre force majeure-hændelser.

6. Tvister
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser afgøres ved almindelig dansk domstol.

Handelsbetingelserne er gældende fra 22. februar 2024